RAM Saver Pro 18.3

RAM Saver Pro 18.3

WinTools Software Engineering – 0,7MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Easy-to-use RAM optimizer tool that will keep your computer running faster. It increases the operation system performance by making more memory available for your applications. RAM Saver Pro will: - defragment system memory for faster access time; - increasing the efficiency of your CPU and Motherboard caches; - recover memory leaks from poorly behaved applications; - temporarily flush unused libraries out to disk and so on. Using these optimization tricks will help your favorite applications and games run faster and more efficiently - even on old computers. Main program features: - System Tray monitor; - Desktop RAM monitor; - Desktop CPU Usage monitor; - specialized Control Panel; - professional memory monitoring; - flexible memory optimization with complete statistics output; - RAM benchmark test; - monitoring and control over the processes which take place in the memory; - possibility to create boosted shortcuts; - common and advanced options; - automatic and intelligent optimization; - fast run of tools; - forced cleaning of Clipboard; - possibility to close all programs for full memory release by one click; - control over Windows uptime; - suppressing and fast running of screen savers; - check the presence of disk in CD-ROM drive in the moment of computer shut down; - manipulating with desktop icons; - forced shut down and restart of computer; - fast access to Control Panels; ...

Tổng quan

RAM Saver Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi WinTools Software Engineering.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của RAM Saver Pro là 18.3, phát hành vào ngày 27/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 18.3, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

RAM Saver Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,7MB.

Người sử dụng của RAM Saver Pro đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho RAM Saver Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có RAM Saver Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
WinTools Software Engineering
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản